فن آوری و نوآوری

دانش، فناوری و نو آوری

 

توسعه و پیشرفت تا سرحد بی نیازی از دیگران

 

 

با ترغیب مداوم تیم خود برای درک بیشتر نیازها و در مسیر خط مشی کارفرما ها و مشتریان، به انجام تحقیقات مستمر در مسیر دستیابی به آخرین تکنولوژی ها و نوآوری های پیشرفته و تأیید شده، نهایت تلاش خود را کرده تا قادر شویم نقش مؤثرتری در مسیر تعالی و تحقق بخشیدن به اهداف کارفرماها داشته، رضایت آنان را جلب کرده و آنان را به مشتریان ثابت خود تبدیل نماییم.

شرکت ادونس با الهام گرفتن از کارفرماها و مشتریان خود و منطبق بر تغییر نیازهای آنان، بصورت مستمر کوشش می کند تا خدمات مفیدتر، با بازدهی و راندمان بالاتر ارائه نماید.

گروه اودنس جهت حفظ مشتری، با تمرکز بسیار، منطبق با رفع انواع گوناگون نیازهای آنان، خود را با ارائه هرگونه راه حل آماده و مجهز نموده، تا حضوری مؤثرتر و مناسب تر در این بازار گسترده صنایع نفت و گاز داشته باشد.

تکنولوژی و یا همان فن آوری، نقش بسیار مهمی برای کمک به ما جهت تحویل انرژی اقتصادی تر و مطمئن تر داردکه محرکی است، بسیار مؤثر در پیشرفت بشریت و ارتقاء وضعیت اقتصادی در اقصی نقاط دنیا.

نه تنها فن آوری درکشف منابع و حوضچه های نفت و گاز جدید، با صرف هزینه هایی بسیار کمتر به یاری ما می آید، بلکه ما را قادر می سازد تا از حداکثر منابع موجود در حوضچه های نفت و گاز بهره مند شویم.

همچنین فن آوری ما را قادر می سازد تا به داده ها و اطلاعات خود نظام بخشیم و آنها را همساز و ادغام نمائیم.